JOPPD Obrazac u primjeni od 01. siječnja 2014. godine

JOPPD Obrazac od 01.01.2014. Za sve isplate koje su isplaćene nakon 01. siječnja 2014. godine podatke je potrebno iskazati i predati na JOPPD Obrascu.

Znači, plaću PROSINAC 2013. treba predati na JOPPD Obrascu.Rokovi predaje Obrasca:


a) na dan isplate:

- za oporezive primitke,
- za neoporezive isplate dividendi,

b) zadnji dan u mjesecu ili sljedeći dan:

- primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada i drugog dohotka,
- mirovine od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- neisplata plaće za protekli mjesec,
- drugi dohodak sezoncima u poljoprivredi,

c) do 15. za protekli mjesec – zbirno po osiguraniku i istoj osnovi – bilo koji dan od dana isplate a najkasnije do 15. za protekli mjesec:

- neoporezivi primitci (ako nisu prikazani na dan isplate),
- ukupni troškovi službenog puta za koji je isplaćen predujam – po konačnom obračunu
- za radnike koji koriste prava iz osiguranja (bolovanje na teret HZZO,…) – poslodavac podnosi podatke za sve radnike koji su u proteklom mjesecu koristili prava iz obveznog osiguranja bez obzira da li je poslodavac bio u obvezi isplate naknade ili nije a nadležno tijelo koje utvrđuje pravo za sve naknade koje je isplatio u proteklom mjesecu i razdoblja korištenja prava u proteklom mjesecu

d) u roku od 8 dana:

- primici ostvareni izravno iz inozemstva,
- zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, ili predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima diplomatski imunitet,

e) zbirno godišnje izvješće za sve isplate tijekom godine – na zahtjev Porezne uprave:

- kamate od banaka i sl. i po vrijed. papirima, od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine,

f) ostali rokovi propisani Zakonom o doprinosima – za obračun doprinosa prema propisanoj osnovici bez isplate primitka.

Način predaje JOPPD Obrasca:


1. U pravilu u elektroničkom obliku putem aplikacije "ePorezna".

2. Iznimno u papirnatom obliku

– do 3 osobe i uz uvjet da podnositelj nije prema drugom propisu obvezan koristiti sustav e Porezne.